Tuesday, March 22, 2016

Odzyskujemy blisko 40 proc. odpadów komunalnych

Dane z 2013 r.

W lipcu, pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu ZM GOAP odebrano ogółem 21,1 tys. ton odpadów komunalnych. Z tej ilości odzyskano i skierowano do dalszego przetworzenia ponad 8,4 tys. ton, natomiast na składowiska trafiło 12,7 tys. Stopień redukcji ilości odpadów kierowanych na składowiska wyniósł więc 39,8 proc.

Zdecydowaną większość stanowiły odpady zmieszane, których z całego obszaru Związku odebrano 18,7 tys. ton. Najwięcej powstaje ich w Poznaniu. Z jego terenu odebrano ok. 14,9 tys. ton odpadów zmieszanych, które zostały skierowane do sortowni. W nich odzyskano blisko 6 tys. ton surowców. Ponadto z obszaru Związku zebrano 2,4 tys. ton wyselekcjonowanych frakcji odpadów, w tym:

tworzyw sztucznych  – 476,1 t

papieru – 539,7 t

szkła – 683,2 t

odpadów zielonych – 667,1 t


Wprowadzanie nowego systemu gospodarowania odpadami, nawet w tzw. okresie przejściowym, jest skomplikowaną operacją obejmującą kilkaset tysięcy nieruchomości na rozległym obszarze 10 jednostek samorządowych, w którą zaangażowanych jest kilkanaście firm odbierających odpady. Nieuniknione zatem było wystąpienie pewnych komplikacji organizacyjnych i utrudnień.

ZM GOAP wraz z firmami odbierającymi odpady starają się by nieprawidłowości było jak najmniej oraz by szybko je eliminować. Jednak uwag, opinii i pytań związanych z funkcjonowaniem systemu napływa wciąż wiele. Tylko w lipcu i sierpniu otrzymaliśmy 22 tys. maili dotyczących różnych kwestii.

Sygnałów o nieprawidłowościach związanych z odbiorem odpadów w lipcu, pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu, zanotowano 5108, w tym:

„białe plamy”, czyli brak pojemników  – 1467
zastrzeżenia co do jakości usługi – 3227
zmiana usługi – 424
W sierpniu liczba sygnałów zmalała do 4.666, znacznie mniej było reklamacji, przybyło jednak wniosków o zmianę zakresu usługi:

„białe plamy”,: czyli brak pojemników – 1559
zastrzeżenia co do jakości usługi – 1910
zmiana usługi – 1197
W stosunku do ogólnej liczy obsługiwanych mieszkańców – 744 tys. osób oraz 83 tys. złożonych deklaracji – odsetek nieprawidłowości jest stosunkowo niewielki. Jednak każdy taki przypadek oznacza uciążliwości dla mieszkańców. ZM GOAP dokłada więc starań by wyeliminować wszelkie nieprawidłowości i na firmy, które niewłaściwie wywiązywały się z umów, czyli nie dostarczyły na czas pojemników lub opróżniały je z opóźnieniem, nałożył kary finansowe. Ich łączna kwota wyniosła w lipcu 297.340 zł.

Zgodnie z przyjętymi przez Zgromadzenie Związku uchwałami 15 sierpnia br. upłynął termin wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek rozesłał do blisko 80 tys. podmiotów, które złożyły prawidłowo deklaracje pisma z numerami subkonta, na które powinni dokonać wpłat. Jednak z przyczyn technicznych do niektórych osób dotarły one z opóźnieniem. Dla usprawnienia obsługi zdecydowano więc o wydłużeniu terminu płatności oraz uruchomiono specjalne wspólne konto – jego numer jest na stronie internetowej – na które mogą dokonywać wpłat osoby, do których nie dotarło pismo z numerem subkonta.

Większość mieszkańców należycie realizuje płatności. Do dnia 4 września br. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacono ponad 20,2 mln zł, stanowi to 75,1 proc. kwoty przewidzianej w budżecie Związku.

Więcej aktualnych informacji znajdziecie Państwo na stronie

http://www.goap.org.pl/wiadomosci/dla-mediow/


Źródło: http://www.goap.org.pl/odzyskujemy-blisko-40-proc-odpadow-komunalnych/

Wednesday, January 27, 2016

Nowy sposób na odzysk surowców

Dobra wiadomość jest taka, że jednak coś się dzieje w sferze odzyskiwanie surowców.

Projekt jest obecnie w końcowej fazie. 


mówi Grzegorz Maj, dyrektor ds. innowacji i realizacji inwestycji w firmie Eneris.